Tien jaar garantie

Door optimaal op elkaar afgestemde componenten, controles en certificeringen beantwoorden wij aan de hoogste eisen, en kunnen wij u een bijkomende externe 10-jarige verzekerde garantie via Euracor/Protect aanbieden!

GARANTIE Verzekering Gevelbepleisteringsystemen

EURACOR GOUGNARD BVBA, verzekeringsagent, gevolmachtigd als exclusief beheerder door PROTECT N.V. verzekeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel, Jettelaan 221B – 1080 Brussel, biedt aan de belanghebbende een 10-jarige verzekeringspolis welke de "doeltreffendheid van de werken uitgevoerd met ATG gecertificeerde systemen door sgespecialiseerde aannemers" garandeert.

De polis waarborgt de financiële gevolgen van de contractuele verbintenis tot 10-jarige garantie die de verzekeringnemer verleent, tegen de mogelijke gebreken die zouden kunnen voorkomen onder de vorm van:

  • Afbladderen, afpellen, schilfervorming, loskomen van de ondergrond of onthechting tussen de lagen (delaminatie).
  • Barstvorming met uitsluiting van de barstjes eigen aan het product, zoals krimpscheuren. De barstvorming moet aanleiding geven tot het loskomen van het product ten gevolge van waterindringing dit tengevolge van een gebrek van de genoemde systemen en/of hun toepassingen dat na de levering optreedt, met uitzondering van elk rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg.
  • Alle elementen van het systeem die tijdens de applicatie werden verwerkt, zoals hoeklijsten, voegdichtingen, aansluitprofielen op ramen en dorpels, enz. zijn gedekt door de polis.

De financiële gevolgen omvatten de vergoeding van de reparatie of vernieuwingskosten (materiaal, handarbeid en stellingen).

De garantie gaat in op de dag vermeld op de gepersonaliseerde Attestverzekering en eindigt 10 jaar later.

De maximale schadevergoeding bedraagt de contractuele aanneemsom, geïndexeerd, opgenomen op de werfaanmeldingsformulier.

De begunstigde van de waarborg is de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het goed waaraan het verzekerde werk wordt uitgevoerd.

Na melding van schade wordt de oorzaak onderzocht op basis van een technische analyse.

Elke schade aan het gevelsysteem te wijten aan een externe factor is uitgesloten van de garantie evenals kleine gebreken waardoor de functionaliteit van het systeem niet wordt aangetast.

De verbintenissen van de maatschappij zijn ten volle beperkt tot de clausules en voorwaarden van het contract naar waar deze refereert.

Federatie voor de gevelisolatiesector, ETICS

ETICS is een Engelse afkorting die staat voor gevelisolatie, namelijk «External Thermal Insulation Composite System», maar is dus ook de naam van de werkgroep, een belangenvereniging voor de ganse gevelisolatiesector.

De leden wensen vooral de hoogstaande kwaliteit van hun producten onder de aandacht te brengen. Ook willen zij op deze manier een beter aanspreekpunt creëren met de bevoegde instanties binnen de overheden. Deze wetgevende context, die de essentiële technische eisen oplegt, is een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid, die de werkgroep ETICS hoog in het vaandel voert.

De werkgroep ETICS is binnen de EAE (European Association for ETICS) erkend als vertegenwoordiger van België.

Keuringen

De sector van de thermische gevelisolatie is onderhevig aan Europese regelgeving. Zo regelt de ETA (European Technical Agreement) de voorwaarden waaraan systemen moeten voldoen.

Specifiek voor Belgie geldt een ATG, op vrijwillige basis. Hierbij wordt een technisch advies verstrekt over de toepassing van een bepaald systeem (combinatie van bouwproducten) voor een welbepaalde toepassing. Dit biedt de gebruiker de zekerheid dat het toepassen van het ATG systeem zonder problemen verloopt in de beschreven omstandigheden.

Voor meer info: eota.eu en butgb.be